தமிழ் பாட்காஸ்ட்

தமிழ் பாட்காஸ்ட்

Our Tamil podcasts have two streams. The story podcasts include retelling traditional tales like Vikram and Betaal and Paramartha Guru, and a collection of short stories for children. In the other stream, we share couplets from the Tamil classic, Thirukkural, authored by Thiruvalluvar.
Podcast

நீல நிற நரி

ஹிதோபதேசம் இந்த ஹிதோபதேசத் தொடரில் சித்ரவர்ணா ஒரு கிளியைக் கற்பூர தீவின் ராஜாவான ஹிரண்யகர்பாவிடம் தூது அனுப்பியதைப் போன

Read More
Podcast

பயனில சொல்லாமை 2

போன பகுதியில் பயனில சொல்லாமையிலிருந்து முதல் ஐந்து குறள்களைப் பார்த்தோம். பயனற்ற வீண் சொற்களைப் பேசுவதால் வரும்

Read More
Podcast

பயனில சொல்லாமை 1

இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்கப்போவது திருக்குறளின் 20வது அதிகாரமான பயனில சொல்லாமையிலிருந்து முதல் ஐந்து குறள்கள். இந்த

Read More
Podcast

புறங்கூறாமை 2

இந்த பகுதியில் நீங்கள் கேட்கப்போவது திருக்குறளின் புறங்கூறாமை அதிகாரத்தின் ஆறிலிருந்து பத்து வரை

Read More
Podcast

புறங்கூறாமை-1

இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்கப் போவது திருக்குறளின் பத்தொன்பதாவது அதிகாரமான புறங்கூறாமை. புறங்கூறாமை

Read More
Podcast

திருக்குறள் வெஃகாமை

திருக்குறளின் வெஃகாமை அதிகாரத்தின் முதல் ஐந்து குறள்களைப் போன பகுதியில் பார்த்தோம். வெஃகாமை

Read More
Preparing for war
தமிழ் பாட்காஸ்ட்

போருக்குத் தயார் செய்தல்.

ஹிதோபதேசம் போன பகுதியில் முட்டாள் கொக்கு தீர்க்கமுகா மயில் ராஜாவான சித்ரவர்ணாவை அவமதித்ததால்

Read More
Podcast

திருக்குறள் அழுக்காறாமை 2

திருக்குறளின் 17வது அதிகாரமான அழுக்காறாமையிலிருந்து முதல் ஐந்து குறள்களைப் போன பகுதியில் பார்த்தோம். ஆறிலிருந்து பத்து வரை உள்ள குறள்களை இந்த பகுதியில் 

Read More
Categories
Follow us on