தமிழ் பாட்காஸ்ட்

தமிழ் பாட்காஸ்ட்

Our Tamil podcasts have two streams. The story podcasts include retelling traditional tales like Vikram and Betaal and Paramartha Guru, and a collection of short stories for children. In the other stream, we share couplets from the Tamil classic, Thirukkural, authored by Thiruvalluvar.
The story of the tiger and the traveller
Podcast

புலியும் பயணியும்

ஹிதோபதேசக் கதை(Hithopadesha) போன வாரம் ஆரம்பித்த புதிய தொடரான ஹிதோபதேசக் கதைகளில் முதல்

Read More
தமிழ் பாட்காஸ்ட்

Hitopadesha-ஹிதோபதேசம்

ஹிதோபதேசம் ஓர் அறிமுகம் வணக்கம். இது ஒரு புதிய தொடர். இந்த பகுதியில் ஹிதோபதேஷத்தில் இருந்து

Read More
Categories
Recent posts
Follow us on