தமிழ் பாட்காஸ்ட்

தமிழ் பாட்காஸ்ட்

Our Tamil podcasts have two streams. The story podcasts include retelling traditional tales like Vikram and Betaal and Paramartha Guru, and a collection of short stories for children. In the other stream, we share couplets from the Tamil classic, Thirukkural, authored by Thiruvalluvar.
தமிழ் பாட்காஸ்ட்

திருக்குறள்-அன்புடைமை 2

திருக்குறளின் எட்டாவது அதிகாரமான அன்புடைமையில் இருந்து முதல் ஐந்து குறள்களைப் போன பகுதியில்

Read More
the Jackal and the dead game
தமிழ் பாட்காஸ்ட்

நரியின் பேராசை

ஹிதோபதேசம் போன வாரம் எலி ராஜா காட்டில் வசிக்க ஏன் வந்ததென்று காரணத்தைச்

Read More
The vulture and the cat
தமிழ் பாட்காஸ்ட்

கழுகும் பூனையும்

ஹிதோபதேசக் கதை ஹிதோபதேச கதைத் தொடரில் போன வாரம் எலி ராஜா ஹிரண்யகா,

Read More
Unity is strength ஒற்றுமையே பலம்
Podcast

ஒற்றுமையே பலம்

ஹிதோபதேசக் கதை ஹிதோபதேச கதைகள் தொடரில் போன பகுதியில் சித்ரக்ரீவா சொன்ன புலியிடம்

Read More
Categories
Recent posts
Follow us on