தமிழ் பாட்காஸ்ட்

தமிழ் பாட்காஸ்ட்

Our Tamil podcasts have two streams. The story podcasts include retelling traditional tales like Vikram and Betaal and Paramartha Guru, and a collection of short stories for children. In the other stream, we share couplets from the Tamil classic, Thirukkural, authored by Thiruvalluvar.

Podcast

திருக்குறள்-நடுவு நிலைமை 1

இந்த பகுதியில் திருக்குறளின் பன்னிரண்டாம் அதிகாரமான நடுவுநிலைமை அதிகாரத்திலிருந்து முதல் ஐந்து குறள்களைப் பொருளோடு பார்ப்போம். அதிகார விளக்கம்

Read More
Podcast

திருக்குறள்-செய்ந்நன்றி அறிதல் 2

திருக்குறளின் பதினொன்றாவது அதிகாரமான செய்ந்நன்றி அறிதலிலிருந்து முதல் ஐந்து குறள்களைப் போன பகுதியில் பார்த்தோம். இந்த பகுதியில் ஆறிலிருந்து பத்து

Read More
Separating Friends
Podcast

நட்பைப் பிரித்தல்

ஹிதோபதேசம் இதற்கு முன் தமனக்கா சொன்ன காகம் பாம்பு கதையைக் கேட்டிருப்பீர்கள். நண்பர்களான

Read More
The Crow and the Snake
Podcast

காகமும் பாம்பும்

ஹிதோபதேசம் இந்த ஹிதோபதேசக் கதைத் தொடரில் போன பகுதியில் சிங்கராஜா பிங்கலிகா நரிகளுக்குப்

Read More
Trouble between the friends
Podcast

மோதலின் ஆரம்பம்

ஹிதோபதேசம் தமனக்காவும் கரட்டகாவும் சஞ்ஜீவிகா என்ற காளைமாட்டை அந்த காட்டின் ராஜாவான பிங்கலிகாவுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தன. தமனக்கா தந்திரமா பேசி அந்த

Read More
Podcast

திருக்குறள்-இனியவைகூறல்-2

திருக்குறளின் பத்தாவது அதிகாரமான இனியவைகூறல் அதிகாரத்தின் முதல் ஐந்து குறள்களைப் போன பகுதியில் பார்த்தோம். இனிமையாகப் பேசுவதால் உண்டாகும் நன்மைகளையும் பயன்களையும் இந்த அதிகாரம் கூறுகிறது.

Read More
Podcast

திருக்குறள்-விருந்தோம்பல்-2

போன பகுதியில் திருக்குறளின் ஒன்பதாவது அதிகாரமான விருந்தோம்பலிலிருந்து முதல் ஐந்து குறள்களைப் பார்த்தோம். விருந்தோம்பலின்

Read More
Pingalaka's fear
தமிழ் பாட்காஸ்ட்

பிங்கலகாவின் பயம்

ஹிதோபதேசம் இந்த ஹிதோபதேசக் கதைகள் பிடித்திருக்கிறதா உங்களுக்கு? விலங்குகள் வழியா சொல்லப்படும் கதைகள்

Read More
Categories
Follow us on